โดย รค. ศทก. สป. ศธ.

update 10 เมษายน 2559 (O-Net 5 กลุ่มสาระ+แก้ไขการส่ง GPA 8 กลุ่มสาระให้ต้นสังกัด)20-3-2558 13-53-30

โปรแกรม e-Citizen สำหรับจัดทำเอกสารงานทะเบียน

username : admin

password : password

คลิ๊กเพื่อ Download โปรแกรม
20-3-2558 13-55-25

20-3-2558 13-55-10

20-3-2558 14-03-46

20-3-2558 14-03-26

20-3-2558 14-04-26

 

การพิมพ์แบบ ศธ.01 ให้เข้าไปเมนู รายงาน > จบการศึกษา > รายงานคะแนนเฉลี่ย (GPA)

2015-11-18_20-33-36