โดย รค. ศทก. สป. ศธ.

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เกมจำลองสถานการณ์เพื่อการศึกษาและทักษะการวิจัยในชั้นเรียนของครูนักวิจัยรุ่นใหม่” ประจำปีงบประมาณ 2560

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เกมจำลองสถานการณ์เพื่อการศึกษาและทักษะการวิจัยในชั้นเรียนของครูนักวิจัยรุ่นใหม่”
ประจำปีงบประมาณ 2560

1. หลักการและเหตุผล
การจัดอันดับความสามารถทางการแข่งขันนานาชาติ (Global Competiveness Index: GCI)
ฉบับล่าสุด ปี พ.ศ.2557 ซึ่งเวิลด์ อีโคโนมิกฟอรั่ม (World Economic Forum : WEF) ได้เผยแพร่ผลความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเปรียบเทียบกับนานาชาติในวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2557 พบว่า ประเทศไทยปรับอันดับสูงขึ้น 6 อันดับจากเดิมปี พ.ศ. 2556 อยู่ที่อันดับ 37 จาก 148 ประเทศ เป็นอันดับที่ 31 จาก 144 ประเทศ ขณะที่มาเลเซียเลื่อนขึ้นสู่อันดับที่ 20 ได้เป็นครั้งแรก นับแต่มีการจัดอันดับปี 2006 ส่วนฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และเวียดนาม ก็เลื่อนอันดับสูงขึ้น โดยใช้เกณฑ์พิจารณาจาก 3 หมวด ได้แก่
1) ปัจจัยพื้นฐาน อาทิ สถาบันด้านเศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐานฯ 2) ปัจจัยยกระดับประสิทธิภาพ อาทิ ประสิทธิภาพของตลาดแรงงาน การศึกษาขั้นสูงฯ และ 3) ปัจจัยนวัตกรรมและศักยภาพทางธุรกิจ ซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อนความก้าวหน้าของประเทศ (ธันว์ธิดา วงศ์ประสงค์ : 2557)
สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชนยังเปิดเผยเพิ่มเติมว่าดับเบิลยูอีเอฟ ประเมินขีดความสามารถทางการแข่งขันของไทยอยู่ในระดับกลาง โดยมีคะแนนค่อนข้างดี ด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาค ด้านพัฒนา ด้านการเงิน แต่สิ่งที่น่าวิตกกังวลมากคือ คุณภาพระบบการศึกษาไทย
อยู่อันดับที่ 87 ซึ่งมีอันดับถดถอยถึง 9 อันดับ จากปี พ.ศ. 2556 โดยดับเบิลยูอีเอฟยังวิเคราะห์ปัจจัย
ที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย 8 อันดับแรก ดังนี้ 1) ปัญหาคอร์รัปชั่น 2) ความไม่มั่นคงทางการเมือง 3) ระบบราชการ 4) ความไม่ต่อเนื่องทางนโยบาย 5) ขาดความสามารถเชิงนวัตกรรม 6) ขาดระบบเชื่อมโครงสร้างพื้นฐาน 7) ขาดคุณภาพการศึกษาแรงงาน 8) ขาดจริยธรรม
การทำงานแรงงาน เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอาเซียน 9 ประเทศ พบว่าไทยต้องรีบพัฒนาอย่างเร่งด่วน 3 ข้อ ได้แก่ คุณภาพประถมศึกษาอยู่อันดับที่ 6 คุณภาพระบบการศึกษาอยู่อันดับที่ 6 คุณภาพการจัดการศึกษาด้านบริหารธุรกิจอยู่อันดับที่ 6 เช่นกัน และเมื่อพิจารณาภาพรวมการจัดอันดับด้านการศึกษาของไทยเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2556 พบว่า อัตราการเข้าเรียนทุกระดับ (ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา) ดีขึ้น แต่ด้านคุณภาพการศึกษาทุกระดับ อันดับไทยถดถอย โดยคุณภาพของระบบการศึกษาและคุณภาพประถมศึกษาถดถอย 9 และ 4 อันดับ ตามลำดับ ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ดับเบิลยูอีเอฟเน้นย้ำว่า ไทยต้อง
เร่งพัฒนา การศึกษาอย่างก้าวกระโดด ซึ่งการพัฒนาด้านปัจจัยทางการศึกษาในด้านสื่อการเรียนการสอนและรูปแบบการสอน ยังส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนและส่งเสริมการทำวิจัยทั้งในระดับงานวิจัยชั้นเรียนและวิจัยนวัตกรรมการศึกษาโดยภาพรวม และนวัตกรรมใหม่ที่น่าสนใจในปัจจุบันคือ ความพยายาม
ที่จะเปลี่ยนผ่านอิทธิพลของเกมในแง่ความบันเทิงเชิงลบสู่เกมการศึกษา สิ่งหนึ่งที่สำคัญและส่งเสริมให้เกมจำลองสถานการณ์ทางการศึกษาควรถูกพัฒนาขึ้น คือ เป็นสื่อที่สามารถสร้างสิ่งเร้าได้สูงกว่าสื่ออื่นๆ เนื่องจากเป็นสื่อที่สามารถสร้างความต้องการทางสังคมในโลกจริงของวัยรุ่นได้ด้วยตัวมันเองอย่างชัดเจน
จากแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) วิสัยทัศน์ปี พ.ศ. 2559 อุดมศึกษาเป็นแหล่งองค์ความรู้และพัฒนากำลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน และ
มีบทบาทในการสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)
4.1 นโยบายการศึกษาในส่วนของนโยบายที่จะดำเนินการภายในช่วงระยะ 4 ปีของรัฐบาลชุดนี้ “นโยบายด้านการศึกษา” ได้กำหนดไว้ใน “นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต” ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้
4.1.1 เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย
อันประกอบด้วย การยกระดับองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานสากล จัดให้มีโครงการตำราแห่งชาติที่บรรจุความรู้
ที่ก้าวหน้าและได้มาตรฐาน ทั้งความรู้ที่เป็นสากลและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการอ่าน พร้อมทั้งส่งเสริม
การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น จัดให้มีระบบการจัดการความรู้ ปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุกระดับให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและทัดเทียมกับมาตรฐานสากลบนความเป็นท้องถิ่นและความเป็นไทย เพิ่มผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาทุกระดับชั้น โดยวัดผลจากการผ่านการทดสอบมาตรฐานในระดับชาติและนานาชาติ ขจัดความไม่รู้หนังสือให้สิ้นไปจากสังคมไทย จัดให้มีครูดีเพียงพอในทุกห้องเรียน ให้มีโรงเรียนและสถาบันอาชีวศึกษาคุณภาพสูงในทุกพื้นที่ พัฒนามหาวิทยาลัยเข้าสู่ระดับโลก พัฒนาระบบการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มุ่งการสร้างจริยธรรมในระดับปัจเจก รวมทั้งสร้างความตระหนักในสิทธิและหน้าที่
ความเสมอภาค และดำเนินการให้การศึกษาเป็นพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยที่แท้จริง ปรับปรุงโครงสร้างระบบบริหารการศึกษาโดยการกระจายอำนาจสู่พื้นที่ให้เสร็จสมบูรณ์ เริ่มจากพื้นที่ที่มีความพร้อม
4.1.2 ปฏิรูปครู ยกฐานะให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง โดยปฏิรูประบบการผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดี และมีคุณธรรมเข้าสู่วิชาชีพครู ปรับปรุงระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก้าวหน้าของครูโดยใช้การประเมินเชิงประจักษ์ที่อิงขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิ์ผลของการจัดการศึกษาเป็นหลัก จัดระบบการศึกษาและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง แก้ปัญหาหนี้สินครูโดยการพักชำระหนี้และการปรับโครงสร้างหนี้ตามนโยบาย แก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาล พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อใช้ในการกระจายครู ขจัดปัญหาการขาดแคลนครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ
4.1.3 เร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ โดยใช้เป็นเครื่องมือในการเร่งยกระดับคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา จัดให้มีระบบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติเพื่อเป็นกลไกในการเปลี่ยนกระบวนทัศน์การเรียนรู้ให้เป็นแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา พัฒนาระบบ
“ไซเบอร์โฮม” ที่สามารถส่งความรู้มายังผู้เรียนโดยระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ส่งเสริมให้นักเรียน
ทุกระดับชั้นได้ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา ขยายระบบโทรทัศน์เพื่อการศึกษาให้กว้างขวาง ปรับปรุงห้องเรียนนำร่องให้ได้มาตรฐานห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเร่งดำเนินการให้ “กองทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา” สามารถดำเนินการตามภารกิจได้
4.1.4 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ พัฒนามหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก ระดมสรรพกำลังเพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายการวิจัยแห่งชาติ
เพื่อสร้างทุนทางปัญญาและนวัตกรรม ผลักดันให้ประเทศสามารถพึ่งตนเองได้ทางเทคโนโลยีเพื่อนำไปสู่
การสร้างรากฐานใหม่ของเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อการวิจัยสำหรับสาขาวิชา
ที่จำเป็น พัฒนาโครงสร้างการบริหารงานวิจัยของชาติโดยเน้นความสัมพันธ์อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพระหว่างองค์กรบริหารงานวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษา
4.1.5 เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน โดยร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคน
ให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ สอดคล้องตามความต้องการของภาคการผลิตและบริการ เร่งรัดการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพรับรองสมรรถนะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานอาชีพ และการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานให้ครบทุกอุตสาหกรรม”
นโยบายที่รัฐบาลจะแจกแท็บเล็ตให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา เพราะเป็นเครื่องมือในการเชื่อมต่อความรู้ แต่ที่สำคัญกว่านั้น คือ การเชื่อมต่อของระบบโครงสร้างพื้นฐาน ต้องทำไปพร้อมกัน เพราะ
หากมีเครื่องมือ แต่ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ก็ไม่มีองค์ความรู้เกิดขึ้น ดังนั้น ควรดูแลในเรื่องระบบให้มีความพร้อมด้วยเช่นกันสำหรับข้อห่วงใยว่าการแจกแท็บเล็ตจะทำให้เด็กติดเกมหรือนำไปใช้ในทางที่ผิดนั้นเชื่อว่าเทคโนโลยีสามารถจัดการปัญหาตรงนี้ได้ แม้จะมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยการเรียนการสอน แต่บทบาทครูยังคงมีความสำคัญ เพราะครูจะเป็นผู้บริหารจัดการการเรียนรู้ในห้องเรียน โดยใช้เครื่องมือเป็นองค์ประกอบ
ความน่าสนใจของเกมคอมพิวเตอร์อยู่ที่การปรับการเรียนการสอนให้มีเนื้อหาหลากหลาย
โดยการนำเสนอในรูปแบบของเกม เพื่อถ่ายทอดผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยอาศัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นตัวกลาง โดยสามารถสื่อสารทางเดียวหรือมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน
ได้ จนทำให้การเรียนการสอนมีความน่าสนใจ สามารถทบทวนได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่ต้องอาศัยบุคลากร
ทางการศึกษาที่ความสามารถเป็นจำนวนมาก แต่กลับสามารถช่วยเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนได้ ซึ่งการเรียนการสอนในระบบอีเลิร์นนิ่งนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในหลายประเทศทั่วโลก
การเรียนรู้ผ่านเกม (Game-based learning) ถือเป็น e-learning อีกรูปแบบหนึ่งที่ให้ผู้เรียน
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของผู้เรียนเอง (engage learners with their own learning) เกมจำลองสถานการณ์เป็นเกมประเภทที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในปัจจุบัน อีกทั้งปัจจุบัน งานวิจัยด้าน game base learning
มีจำนวนไม่มากนักและแนวคิดการใช้เกมเป็นแก่นกระบวนการในการเรียนการสอนพบได้น้อยมากในประเทศไทย
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับครูวิจัยรุ่นใหม่ โดยใช้เทคนิคเกมจำลองสถานการณ์ร่วมกับการจัดทำโครงการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการสร้างเกมจำลองสถานการณ์ของผู้สอนร่วมกับการจัดทำโครงการวิจัยในชั้นเรียน ดังนั้น การส่งเสริมสมรรถนะการสร้างสื่อเกมจำลองสถานการณ์จึงเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนทั้งในด้านบุคลากรและงบประมาณ หากครูนักวิจัยรุ่นใหม่สามารถพัฒนาเกมจำลองสถานการณ์สำหรับชั้นเรียนของตนได้ นอกจากนี้ยังใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย
ทั้งในระดับงานวิจัยในชั้นเรียนและระดับชาติสำหรับครูนักวิจัยรุ่นใหม่
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครูมีศักยภาพในการพัฒนาสื่อเกมจำลองสถานการณ์เพื่อการศึกษา และมีทักษะในการพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน
2. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ระหว่างก่อนอบรมและหลังการอบรมสำหรับครูนักวิจัยรุ่นใหม่
ที่ผ่านการฝึกอบรมเรื่อง “เกมจำลองสถานการณ์เพื่อการศึกษาและทักษะการวิจัยในชั้นเรียนของครูนักวิจัย
รุ่นใหม่”
3. ศึกษาความพึงพอใจต่อหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกมจำลองสถานการณ์
เพื่อการศึกษาและทักษะการวิจัยในชั้นเรียนของครูนักวิจัยรุ่นใหม่”

3. ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
ครูสายปฏิบัติการสอนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จากสถานศึกษา 6 ภูมิภาคในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 ลพบุรี
เขตตรวจราชการที่ 4 ราชบุรี เขตตรวจราชการที่ 7 ภูเก็ต เขตตรวจราชการที่ 9 ชลบุรี เขตตรวจราชการที่ 10 อุดรธานี และเขตตรวจราชการที่ 17 พิษณุโลก ระยะเวลาฝึกอบรมรุ่นละ 2 วัน จำนวน 6 รุ่น ๆ ละ 50 คน จำนวนรวมทั้งสิ้น 300 คน
4. ระยะเวลาและสถานที่จัดอบรม

รุ่นที่ 1 วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 – วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมท็อปแลนด์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก [ปิดลงทะเบียนแล้ว] [ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่]

รุ่นที่ 2 วันเสาร์ที่15 กรกฎาคม 2560 – วันอาทิตย์ที่16 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะพรรณราย
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี [ลงทะเบียน] [ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่]

รุ่นที่ 3 วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 – วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเมโทรโพล
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต [ลงทะเบียน] [ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่]

รุ่นที่ 4 วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 – วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมลพบุรีอินน์
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี [ลงทะเบียน] [ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่]

รุ่นที่ 5 วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 – วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมแซนดาเลรีสอร์ท
พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี [ลงทะเบียน] [ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่]

รุ่นที่ 6 วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 – วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม ณ เวลา (ณ เวลา คือชื่อโรงแรมนะครับ)
อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี [ลงทะเบียน] [ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนที่นี่]

สิ่งที่ต้องเตรียมมาด้วย
1. mouse
2. สายที่ใช้ถ่ายข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับสมาร์ทโฟนของท่าน

5. วิธีการดำเนินงาน
การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับครูวิจัยรุ่นใหม่ โดยใช้เทคนิค
เกมจำลองสถานการณ์ร่วมกับการจัดทำโครงการวิจัยในชั้นเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและ
หาประสิทธิภาพของครูต้นแบบ/นักวิจัยใหม่/บุคลากรทางการวิจัยสื่อการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคเกมจำลองสถานการณ์ ครูวิจัยสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีความสามารถในการพัฒนาสื่อการศึกษาสมัยใหม่บนอุปกรณ์พกพาและเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ร่วมกับการพัฒนาทักษะในการจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียน โดยมีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้
1. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย
2. พัฒนาส่วนสนับสนุนหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาเกมจำลองสถานการณ์เพื่อการศึกษาและทักษะการวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครูวิจัยรุ่นใหม่”
3. ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาเกมจำลองสถานการณ์เพื่อการศึกษาและทักษะการวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครูวิจัยรุ่นใหม่ไปใช้อบรมกับกลุ่มเป้าหมาย” ให้กับกลุ่มเป้าหมาย จากสถานศึกษา 6 ภูมิภาคในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 ลพบุรี เขตตรวจราชการที่ 4 ราชบุรี เขตตรวจราชการที่ 7 ภูเก็ต เขตตรวจราชการที่ 9 ชลบุรี เขตตรวจราชการที่ 10 อุดรธานี และเขตตรวจราชการที่ 17 พิษณุโลก ระยะเวลาฝึกอบรมรุ่นละ 2 วัน จำนวน 6 รุ่น ๆ ละ 50 คน จำนวนรวมทั้งสิ้น 300 คน
4. ประเมินการใช้งานหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาเกมจำลองสถานการณ์เพื่อการศึกษาและทักษะการวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครูวิจัยรุ่นใหม่” โดยหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ และประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู้ โดยประเมินจากแนวทางการพัฒนาและการวิจัยสื่อการเรียนการสอนของครูวิจัยรุ่นใหม่
5. ประเมินการทำวิจัยในชั้นเรียน (เค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 3 บท) โดยการวิเคราะห์จาก KPI ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของงานวิจัย 3 ด้าน ดังนี้ วัตถุประสงค์ของงานวิจัย, กระบวนการดำเนินงานวิจัย และสถิติที่ใช้ในงานวิจัย
6. สรุปผล รวบรวมข้อมูล สารสนเทศที่ได้จากทุกกระบวนการมาทำการวิเคราะห์ อภิปรายผล ประมวลผลทางสถิติ ออกเป็นรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ
6. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางอัจฉรา สิทธิวงศ์ 087-6781888 และนายณัฐพล จุลเพ็ชร 080-1467840
กลุ่มพัฒนาสื่อดิจิทัลและระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โทร : 0 2628 5643-4 ต่อ 452, 453
โทรสาร : 0 2281 8218
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เป็นการสร้างครูต้นแบบ/นักวิจัยใหม่/บุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาโดยใช้เทคนิคเกมจำลองสถานการณ์ร่วมกับการจัดทำโครงการวิจัยในชั้นเรียน
2. ให้โอกาสครูในการสร้างองค์ความรู้ ทักษะการวิจัย การประยุกต์ใช้ทางเลือกที่เป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น โดยพัฒนาสมรรถนะของครูสายปฏิบัติการสอนร่วมกับสมรรถนะในการสร้างสื่อการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคเกมจำลองสถานการณ์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
3. เป็นการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงหรือสะท้อนผลการทำงานหรือความเชี่ยวชาญของครูวิจัยรุ่นใหม่
4. เป็นประโยชน์ต่อครูวิจัยรุ่นใหม่ เนื่องจากช่วยพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพครูโดยมีความรู้
เพียงพอที่จะจัดทำผลงานวิชาการเพื่อเพิ่มวิทยฐานะที่มีคุณภาพด้านสื่อการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคเกมจำลองสถานการณ์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
5. ช่วยให้เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่องและเกิดการเปลี่ยนแปลงผ่านกระบวนการวิจัยในสถานศึกษา ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์กร เนื่องจากนำไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติและแก้ปัญหา
6. เป็นการตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงานของครูวิจัยรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิผล
7. ช่วยทำให้ครูเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียน โรงเรียนและมีส่วนร่วมปฏิรูปการศึกษา
8. ได้เครือข่ายครูที่มีความรู้ความสามารถในการทำวิจัยด้านสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาขั้นสูง ซึ่งมีแนวโน้มความต้องการสูงขึ้นเมื่อเข้าสู่การพัฒนารูปแบบการศึกษาร่วมกันในประชาคมอาเซียน
9. ได้ครูแกนนำด้านการวิจัยด้านสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาบูรณาการกับนวัตกรรมรูปแบบการสอนที่มีลักษณะของการใช้สื่อเทคนิคเกมจำลองสถานการณ์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลซึ่งเป็นเรื่องใหม่ในประเทศไทย
10. สามารถใช้การพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้แก้ปัญหาการขาดแคลนสื่อและขาดแคลนครู
11. สามารถช่วยให้ครูเห็นคุณค่าของการสร้างสื่อดิจิตอลและการวิจัยคุณภาพของสื่อสมัยใหม่ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการเรียนการสอนของทุกวิชา
12. สามารถกำหนดเป็นอัตลักษณ์ใหม่ระดับเขตตรวจราชการ ในศักยภาพการพัฒนาวิทยฐานะของครูสายปฏิบัติการสอน
13. ได้รูปแบบการพัฒนารูปแบบการจัดการสารสนเทศสมัยใหม่ เพื่อบูรณาการกับรูปแบบ
การเรียนการสอน เพื่อพัฒนางานวิจัยสื่อการเรียนการสอน
14. ได้มาตรฐานวิชาชีพ นักวิจัยสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาสมัยใหม่ด้านการวิจัยสื่อการเรียน
การสอนประเภทโดยใช้เทคนิคเกมจำลองสถานการณ์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โดยปราศจากการเขียนโปรแกรม (Non Coding)
15. สามารถนำมาปรับใช้กับการพัฒนาครูรุ่นใหม่ในทุกระดับการได้
16. ได้เครือข่ายครูพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่ ที่มีการพัฒนางานวิจัยด้านสื่อการเรียน
การสอนโดยใช้เทคนิคเกมจำลองสถานการณ์



หมายเหตุ : ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน
* ประกาศนียบัตร
** โปรแกรมพัฒนาเกมทางการศึกษา
** เทมเพลตการแปลผลข้อมูลทางสถิติสำหรับงานวิจัยทางการศึกษา
ดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้อง : โครงการและกำหนดการอบรม