โดย รค. ศทก. สป. ศธ.

Download โปรแกรม GPA

โปรแกรมกลาง GPA กระทรวงศึกษาธิการ

ของศูนย์ปฎิบัติการผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ระดับกระทรวง

โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ศธ.

สถานศึกษาที่ประสงค์จะใช้โปรแกรมกลาง GPA ของกระทรวงศึกษาธิการ สามารถที่จะเข้ามา Download โปรแกรมไปติดตั้ง (ปรับปรุงเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด) ได้ตามความต้องการใช้งานที่เหมาะสมสำหรับแต่ละสถานศึกษา ประกอบด้วย

1. คลิกที่นี่ ==> [ Download ] : โปรแกรมกลาง GPA 50 (แบบที่ 1 คือ GPA50 Normal Font) เป็นโปรแกรมกลางที่ใช้ตัวอักษร (font) ขนาดปกติ ตรงหัวแบบรายงาน ปพ. เหมาะกับสถานศึกษาที่มีการลงทะเบียนรายวิชา (หน่วยกิต) เป็นจำนวนน้อย หรือไม่มากจนเกินไป

(ปรับปรุงโปรแกรม เมื่อ 1 พฤษภาคม 2552 คือ เพิ่มเติมรายชื่อโรงเรียนสังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)

2. คลิกที่นี่ ==> [ Download ] : โปรแกรมกลาง GPA 50 (แบบที่ 2 คือ GPA50 Small Font) เป็นโปรแกรมกลางที่มีการปรับแก้ตัวอักษร (font) ให้ขนาดเล็กลงในส่วนของแบบรายงาน ปพ. หน้าแรก เพื่อให้สถานศึกษาที่มีการลงทะเบียนรายวิชาเป็นจำนวนมากๆ พิมพ์ครบในหน้าแรกนี้

(ปรับปรุงโปรแกรม เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2551)

3. คลิกที่นี่ ==> [ Download ] : โปรแกรมกลาง GPA 50 (แบบที่ 3 คือ GPA50 Small Font) เป็นโปรแกรมกลางที่มีการปรับแก้ตัวอักษร (font) ให้ขนาดเล็กลง ในส่วนของแบบรายงาน ปพ. หน้าสอง (ด้านหลัง) เพื่อให้สถานศึกษาที่มีการลงทะเบียนเกี่ยวกับประเภทของกิจกรรมเสริมในปริมาณมากๆ สามารถพิมพ์ข้อมูลได้ครบถ้วนในหน้าสอง (ด้านหลัง) นี้

(ปรับปรุงโปรแกรม เมื่อ 1 เมษายน 2551)

4. คลิกที่นี่ ==> [ Download ] : โปรแกรมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (GPA50 Certificate) เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการตรวจสอบรูปแบบและความถูกต้องของข้อมูลตามรูปแบบที่กำหนดไว้ก่อนที่จะนำส่งให้กับศูนย์ปฎิบัติการผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ระดับกระทรวง ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ศธ. ได้แก่ รหัสสังกัด รหัสประชาชน ชื่อ นามสกุล เป็นต้น

(ปรับปรุงโปรแกรม เมื่อ 1 พฤษภาคม 2552)

5. คลิกที่นี่ ==> [ Download ] : โปรแกรมกลาง GPA 52 (แบบที่ 1 คือ GPA52 Normal Font) เป็นโปรแกรมกลางปรับปรุงใหม่ โดยการเพิ่มคุณสมบัติอื่นๆ เข้าไปในตัวระบบ ปรับปรุงรายชื่อสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน ตามที่หน่วยงานต้นสังกัดแจ้งมา ปรับปรุงแบบใบ ปพ. 1 ระดับ ปวช. สำหรับสถานศึกษาของสังกัดสำนักงานการศึกษาส่วนท้องถิ่น ล่าสุด (31-03-54) ปรับปรุงแก้ไข ปพ. 1 ของโรงเรียนอาชีวสังกัดเทศบาล และแบบ ปพ. 2 ของหลักสูตรแกนกลางปี 2551

(ปรับปรุงโปรแกรม เมื่อ 31 มีนาคม 2554)

6. คลิกที่นี่ ==> [ Download ] : โปรแกรมกลาง GPA 52 (แบบที่ 2 คือ GPA52 Front Small Font) เป็นโปรแกรมกลางที่มีการปรับแก้ตัวอักษร (font) ให้ขนาดเล็กลงในส่วนของแบบรายงาน ปพ. ด้านหน้าตัวอักษรเล็ก เพื่อให้สถานศึกษาที่มีการลงทะเบียนรายวิชาเป็นจำนวนมากๆ พิมพ์ครบในหน้าแรกนี้

(ปรับปรุงโปรแกรม เมื่อ 18 มีนาคม 2553)

7. คลิกที่นี่ ==> [ Download ] : โปรแกรมกลาง GPA 52 (แบบที่ 3 คือ GPA52 Back Small Font) เป็นโปรแกรมกลางที่มีการปรับแก้ตัวอักษร (font) ให้ขนาดเล็กลง ในส่วนของแบบรายงาน ปพ. ด้านหลัง เพื่อให้สถานศึกษาที่มีการลงทะเบียนเกี่ยวกับประเภทของกิจกรรมเสริมในปริมาณมากๆ สามารถพิมพ์ข้อมูลได้ครบถ้วนในหน้าหลังนี้

(ปรับปรุงโปรแกรม เมื่อ 18 มีนาคม 2553)

8. คลิกที่นี่ ==> [ Download ] : โปรแกรมกลาง GPA 52 (แบบที่ 4 คือ GPA52 Front & Back Small Font) เป็นโปรแกรมกลางที่มีการปรับแก้ตัวอักษร (font) ให้ขนาดเล็กลง ในส่วนของแบบรายงาน ปพ. ด้านหน้าและด้านหลัง เพื่อให้สถานศึกษาที่มีการลงทะเบียนเกี่ยวกับประเภทของรายวิชาหลักและกิจกรรมเสริมในปริมาณมากๆ สามารถพิมพ์ข้อมูลได้ครบถ้วนในหน้าหลังนี้

(ปรับปรุงโปรแกรม เมื่อ 18 มีนาคม 2553)

9. คลิกที่นี่ ==> [ Download ] : โปรแกรมกลาง GPA 53 (แบบที่ 1 คือ GPA53 Normal Font) เป็นโปรแกรมกลางปรับปรุงใหม่ โดยการเพิ่มคุณสมบัติอื่นๆ เข้าไปในตัวระบบ ปรับปรุงรายชื่อสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน

(ปรับปรุงโปรแกรม เมื่อ 23 สิงหาคม 2553)

10. คลิกที่นี่ ==> [ Download ] : โปรแกรมกลาง GPA 53 (แบบที่ 2 คือ GPA53 Front Small Font) เป็นโปรแกรมกลางที่มีการปรับแก้ตัวอักษร (font) ให้ขนาดเล็กลงในส่วนของแบบรายงาน ปพ. ด้านหน้าตัวอักษรเล็ก เพื่อให้สถานศึกษาที่มีการลงทะเบียนรายวิชาเป็นจำนวนมากๆ พิมพ์ครบในหน้าแรกนี้

(ปรับปรุงโปรแกรม เมื่อ 23 สิงหาคม 2553)

11. คลิกที่นี่ ==> [ Download ] : โปรแกรมกลาง GPA 53 (แบบที่ 3 คือ GPA53 Back Small Font) เป็นโปรแกรมกลางที่มีการปรับแก้ตัวอักษร (font) ให้ขนาดเล็กลง ในส่วนของแบบรายงาน ปพ. ด้านหลัง เพื่อให้สถานศึกษาที่มีการลงทะเบียนเกี่ยวกับประเภทของกิจกรรมเสริมในปริมาณมากๆ สามารถพิมพ์ข้อมูลได้ครบถ้วนในหน้าหลังนี้

(ปรับปรุงโปรแกรม เมื่อ 23 สิงหาคม 2553)

12. คลิกที่นี่ ==> [ Download ] : โปรแกรมกลาง GPA 53 (แบบที่ 4 คือ GPA53 Front & Back Small Font) เป็นโปรแกรมกลางที่มีการปรับแก้ตัวอักษร (font) ให้ขนาดเล็กลง ในส่วนของแบบรายงาน ปพ. ด้านหน้าและด้านหลัง เพื่อให้สถานศึกษาที่มีการลงทะเบียนเกี่ยวกับประเภทของรายวิชาหลักและกิจกรรมเสริมในปริมาณมากๆ สามารถพิมพ์ข้อมูลได้ครบถ้วนในหน้าหลังนี้

(ปรับปรุงโปรแกรม เมื่อ 23 สิงหาคม 2553)

13. คลิกที่นี่ ==> [ Download ] : คู่มือการใช้งานระบบผลการเรียนเฉลี่ย (โปรแกรมกลาง GPA 54) ซึ่งเป็นโปรแกรมกลางที่มีการปรับปรุงใหม่เพื่อให้รองรับกับแบบรายงาน ปพ. ปี 2551

(ปรับปรุงโปรแกรม เมื่อ 21 กันยายน 2554)

14. คลิกที่นี่ ==> [ Download ] : โปรแกรมกลาง GPA 54 (แบบที่ 1 คือ GPA54 Normal Font) เป็นโปรแกรมกลางที่มีการปรับปรุงใหม่เพื่อให้รองรับกับแบบรายงาน ปพ. ปี 2551

(ปรับปรุงโปรแกรม เมื่อ 19 มิถุนายน 2554)

15. คลิกที่นี่ ==> [ Download ] : โปรแกรมกลาง GPA 54 (แบบที่ 2 คือ GPA54 Front Small Font) เป็นโปรแกรมกลางที่มีการปรับแก้ตัวอักษร (font) ให้ขนาดเล็กลงในส่วนของแบบรายงาน ปพ. ปี 2551ด้านหน้าตัวอักษรเล็ก เพื่อให้สถานศึกษาที่มีการลงทะเบียนรายวิชาเป็นจำนวนมากๆ พิมพ์ครบในหน้าแรกนี้

(ปรับปรุงโปรแกรม เมื่อ 19 มิถุนายน 2554)

16. คลิกที่นี่ ==> [ Download ] : โปรแกรมกลาง GPA 54 (แบบที่ 3 คือ GPA54 Back Small Font) เป็นโปรแกรมกลางที่มีการปรับแก้ตัวอักษร (font) ให้ขนาดเล็กลง ในส่วนของแบบรายงาน ปพ. ปี 2551 ด้านหลัง เพื่อให้สถานศึกษาที่มีการลงทะเบียนเกี่ยวกับประเภทของกิจกรรมเสริมในปริมาณมากๆ สามารถพิมพ์ข้อมูลได้ครบถ้วนในหน้าหลังนี้

(ปรับปรุงโปรแกรม เมื่อ 19 มิถุนายน 2554)

17. คลิกที่นี่ ==> [ Download ] : โปรแกรมกลาง GPA 54 (แบบที่ 4 คือ GPA54 Front & Back Small Font) เป็นโปรแกรมกลางที่มีการปรับแก้ตัวอักษร (font) ให้ขนาดเล็กลง ในส่วนของแบบรายงาน ปพ. ปี 2551 ด้านหน้าและด้านหลัง เพื่อให้สถานศึกษาที่มีการลงทะเบียนเกี่ยวกับประเภทของรายวิชาหลักและกิจกรรมเสริมในปริมาณมากๆ สามารถพิมพ์ข้อมูลได้ครบถ้วนในหน้าหลังนี้

(ปรับปรุงโปรแกรม เมื่อ 19 มิถุนายน 2554)

18. คลิกที่นี่ ==> [ Download ] : โปรแกรม AccessRunTime เป็นโปรแกรมที่มีการปรับแก้ฐานข้อมูล Access 2003 ให้สามารถใช้กับรุ่นที่สูงขึ้น เช่น Access 2007, 2010 เป็นต้น

(ปรับปรุงโปรแกรม เมื่อ 19 มิถุนายน 2554)

19. คลิกที่นี่ ==> [ Download ] : คู่มือการใช้งานระบบผลการเรียนเฉลี่ย (โปรแกรมกลาง GPA 55) ซึ่งเป็นโปรแกรมกลางที่มีการปรับปรุงใหม่เพื่อให้สามารถนำเข้าข้อมูล O-NET  (Ordinary National Education Test ) จาก สทศ.  (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ) ของนักเรียนในโรงเรียนโดยไม่ต้อง Key ตามคู่มือหน้า 19 และสามารถพิมพ์ ป.พ. 1 หลักสูตรการศึกษาแกนกลางขั้นพื้นฐานมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 2551 โดยคิด GPA 80:20 ตามประกาศล่าสุด

(ปรับปรุงโปรแกรม เมื่อ 20 มีนาคม 2556)

20. คลิกที่นี่ ==> [ Download ] : โปรแกรมกลาง GPA 55 (แบบที่ 1 คือ GPA55 Normal Font) ซึ่งเป็นโปรแกรมกลางที่มีการปรับปรุงใหม่เพื่อให้สามารถนำเข้าข้อมูล O-NET  (Ordinary National Education Test ) จาก สทศ.  (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ) ของนักเรียนในโรงเรียนโดยไม่ต้อง Key ตามคู่มือหน้า 19 และสามารถพิมพ์ ปพ. 1 หลักสูตรการศึกษาแกนกลางขั้นพื้นฐานมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 2551 โดยคิด GPA 80:20 ตามประกาศล่าสุด

(ปรับปรุงโปรแกรม เมื่อ 18 เมษายน 2556)

21. คลิกที่นี่ ==> [ Download ] : โปรแกรมกลาง GPA 55 (แบบที่ 2 คือ GPA55 Normal Font ที่ได้เพิ่มข้อมูล จังหวัดบึงกาฬ) ซึ่งเป็นโปรแกรมกลางที่มีการปรับปรุงใหม่เพื่อให้สามารถนำเข้าข้อมูล O-NET  (Ordinary National Education Test ) จาก สทศ.  (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ) ของนักเรียนในโรงเรียนโดยไม่ต้อง Key ตามคู่มือหน้า 19 และสามารถพิมพ์ ปพ. 1 หลักสูตรการศึกษาแกนกลางขั้นพื้นฐานมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 2551 โดยคิด GPA 80:20 ตามประกาศล่าสุด

(ปรับปรุงโปรแกรม เมื่อ 8 ตุลาคม 2556)

22. คลิกที่นี่ ==> [ Download ] : โปรแกรมกลาง GPA 55 (แบบที่ 3 คือ GPA55 Normal Font ที่ได้ปรับปรุงใหม่ เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 56) ซึ่งเป็นโปรแกรมกลางที่มีการปรับปรุงใหม่เพื่อให้สามารถนำเข้าข้อมูล O-NET  (Ordinary National Education Test ) จาก สทศ.  (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ) ของนักเรียนในโรงเรียนโดยไม่ต้อง Key ตามคู่มือหน้า 19 และสามารถพิมพ์ ปพ. 1 หลักสูตรการศึกษาแกนกลางขั้นพื้นฐานมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี 2551 โดยคิด GPA 80:20 ตามประกาศล่าสุด

(ปรับปรุงโปรแกรม เมื่อ 16 ธันวาคม 2556)

23. คลิ๊กที่นี่ ==> [ Download ] : โปรแกรมกลาง GPA 55 ปรับปรุงล่าสุด 18 พฤศจิกายน 2557

24. คลิ๊กที่นี่ ==> [ Download ] : โปรแกรมกลาง GPA 57 ปรับปรุงล่าสุด 30 พฤศจิกายน 2557

25. คลิ๊กที่นี่ ==> [ Download ] : คู่มือ GPA 57 ปรับปรุงล่าสุด 18 พฤศจิกายน 2557

26. คลิ๊กที่นี่ ==> [ Download ] : ตัวติดตั้ง Microsoft Office 2003

27. คลิกที่นี่ ==> [ Download ] : โปรแกรมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (GPA50 Certificate แบบไม่ต้องติดตั้ง)  เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการตรวจสอบรูปแบบและความถูกต้องของข้อมูลตามรูปแบบที่กำหนดไว้ก่อนที่จะนำส่งให้กับศูนย์ปฎิบัติการผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ระดับกระทรวง ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ศธ. ได้แก่ รหัสสังกัด รหัสประชาชน ชื่อ นามสกุล เป็นต้น (วิธีใช้งาน ให้ทำการ ขยายไฟล์บีบอัด Extract Zip file แล้วนำ Folder GPACert ไปไว้ที่ Drvie C เท่านั้น จากนั้นจึงเรียกใช้ไฟล์ c:\GpaCert\GpaCert55.exe)

28. คลิ๊กที่นี่ ==> [Download] : โปรแกรม excel สำหรับ จัดทำเอกสารงานทะเบียน ที่แก้ไขปัญหา สัดส่วนคะแนน Onet 70:30 โดย นายสุริยันต์  แก้วชนะ โรงเรียนกะสังพิทยาคม

29. คลิ๊กที่นี่ ==> [Download] : โปรแกรม eCitizen สำหรับจัดทำเอกสารงานทะเบียน แก้ไขปัญหา สัดส่วนคะแนน Onet 70:30 โดยการนำเข้าข้อมูลจากโปรแกรม GPA 57 (username : admin) (password : password)

30. คลิ๊กที่นี่ ==> [Download] : โปรแกรม eCitizen สำหรับจัดทำเอกสารงานทะเบียน แก้ไขปัญหา สัดส่วนคะแนน Onet 70:30 โดยการนำเข้าข้อมูลจากโปรแกรม GPA 57 (username : admin) (password : password) update 23 มีนาคม 2558 แก้ไขปัญหา แสดงคะแนน Onet ทศนิยมมากกว่า 2 ตำแหน่งในใบ ปพ.1

31. คลิ๊กที่นี่ ==> [Download] : โปรแกรม eCitizen สำหรับจัดทำเอกสารงานทะเบียน แก้ไขปัญหา สัดส่วนคะแนน Onet 70:30 โดยการนำเข้าข้อมูลจากโปรแกรม GPA 57 (username : admin) (password : password) update 30 มีนาคม 2558 แก้ไขปัญหา พิมพ์ใบ ปพ.รูปแบบของ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

32. คลิ๊กที่นี่ ==> [Download] : คู่มือโปรแกรม eCitizen สำหรับจัดทำเอกสารงานทะเบียน แก้ไขปัญหา สัดส่วนคะแนน Onet 70:30 โดยการนำเข้าข้อมูลจากโปรแกรม GPA 57 (username : admin) (password : password) update 23 มีนาคม 2558 แก้ไขปัญหา พิมพ์ใบ ปพ.รูปแบบของ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

33. คลิ๊กที่นี่ ==> [Download] : โปรแกรม eCitizen สำหรับจัดทำเอกสารงานทะเบียน แก้ไขปัญหา สัดส่วนคะแนน Onet 70:30 โดยการนำเข้าข้อมูลจากโปรแกรม GPA 57 (username : admin) (password : password) update 31 มีนาคม 2558 แก้ไขปัญหา การนำเข้าข้อมูลนักเรียนผิดพลาด

34. คลิ๊กที่นี่ ==> [Download] : โปรแกรม eCitizen สำหรับจัดทำเอกสารงานทะเบียน แก้ไขปัญหา สัดส่วนคะแนน Onet 70:30 โดยการนำเข้าข้อมูลจากโปรแกรม GPA 57 (username : admin) (password : password) update 31 มีนาคม 2558 แก้ไขปัญหา รูปแบบ ปพ.1 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

35. คลิ๊กที่นี่ ==> [Download] : โปรแกรม eCitizen สำหรับจัดทำเอกสารงานทะเบียน (username : admin) (password : password) update 20 เมษายน 2558

ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2558

36. คลิ๊กที่นี่ ==> [Download] : โปรแกรม eCitizen สำหรับจัดทำเอกสารงานทะเบียน (username : admin) (password : password) update 20 เมษายน 2558

37. คลิ๊กที่นี่ ==> [Download] : โปรแกรม eCitizen สำหรับจัดทำเอกสารงานทะเบียน (username : admin) (password : password) update 1 ตุลาคม 2558

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558